Prof. Dr. JI, Mengqi 

季梦奇

Associate Professor

Institute of AI in
BUAA 

New Main Building, B1021


3D vision, intelligent perception


I have joined Beihang University (BUAA) as an associate professor in December 2021.
If you are interested in working with us as a PostDoc or Master / intern student, please email me.

News

Selected Publications

Engram-Driven Videography

Lu Fang, Mengqi Ji, Xiaoyun Yuan, Jing He, Jianing Zhang, Yinheng Zhu, Haitian Zheng, Leyao Liu, Bin Wang, Qionghai Dai*

Engineering 2022

[pdf]

SurRF: Unsupervised Multi-view Stereopsis by Learning Surface Radiance Field

Jinzhi Zhang#, Mengqi Ji#, Guangyu Wang, Zhiwei Xue, Shengjin Wang, Lu Fang*

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI 2021)

[pdf] [Twitter]

SurfaceNet+: An End-to-end 3D Neural Network for Very Sparse Multi-view Stereopsis

Mengqi Ji#, Jinzhi Zhang#, Qionghai Dai, Lu Fang*

IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI 2020)

[pdf] [Sparse-MVS Leaderboard] [code] [bibtex]

Augmenting Vascular Disease Diagnosis by Vasculature-aware Unsupervised Learning

Yong Wang#Mengqi Ji#, Shengwei Jiang#, Xukang Wang, Jiamin WuFeng Duan, Jingtao Fan, Laiqiang Huang, Shaohua Ma*, Lu Fang*, Qionghai Dai*

Nature Machine Intelligence (NMI 2020, Nature Press)

[pdf] [code] [bibtex]

A Modular Hierarchical Array Camera

Xiaoyun Yuan#Mengqi Ji#, Jiamin Wu, David BradyQionghai DaiLu Fang*

Light: Science & Applications (LSA 2020, Nature Press, Cover Paper)

[pdf] [bibtex]

SurfaceNet: An End-To-End 3D Neural Network for Multiview Stereopsis

Mengqi Ji, Juergen Gall, Haitian Zheng, Yebin Liu, Lu Fang*

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (ICCV 2017)

[pdf] [poster] [code] [bibtex]

More

Experience